HUF: 398.00 Ft

Príručka žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2021/2022

Žiadateľom jepodnikateľ alebo združenie podnikateľov v sektore vinárstva,
Kategória mikro, malých a stredných podnikov (MSP)zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.
Malý podnik v rámci MSPzamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR
Mikro podnik v rámci MSPzamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR

Oprávnené výdavky

– v prípade nákupu nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo zrenie vína je oprávneným výdavkom nákup nových produktov určených na skladovanie a zrenie vína, vedúci k zlepšeniu existujúcej technológie; 

– v prípade investícií do označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom QR je oprávneným výdavkom nákup vhodného zariadenia na etiketovanie fliaš vinárskych produktov, ktoré môže byť súčasťou plniacej linky (oprávneným výdavkom je iba etiketovacia časť linky), spolu s príslušenstvom ako sú napr. senzory na presnú aplikáciu etikiet. Ďalším oprávneným výdavkom je nákup licencie na používanie grafického dizajnu etikety vína alebo obstaranie takéhoto dizajnu na objednávku na základe zmluvy o dielo.

Výška investície musí byť:

Žiadateľ je povinný viesť účtovnú evidenciu drevených sudov a nádob, takým spôsobom, ktorý umožní platobnej agentúre kontrolou vylúčiť investície do jednoduchej obnovy, ktorá nie je oprávneným výdavkom.

V rámci opatrenia „investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s QR kódmi“ je možné uplatniť nasledovné výdavky:

–             výdavky na grafické návrhy novej série etikiet – max. do výšky 5 000,00 EUR na jednu sériu, pričom celková výška výdavkov na grafické návrhy nesmie prekročiť 15 000 EUR

–             výdavky na zariadenie na etiketovanie fliaš vinárskych produktov, ktoré môže byť súčasťou plniacej linky.

Kritériá spôsobilosti žiadateľa

1.            Pre vinársky rok 2021/2022 žiadateľ predloží maximálne 1 žiadosť, v ktorej uvedie všetky opatrenia na ktoré žiada podporu.

2.            Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

3.            Žiadateľ nie je v likvidácii.

4.            Voči žiadateľovi nie je vedené reštrukturalizačné konanie, nie je v reštrukturalizácii, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz.

5.            Voči žiadateľovi nie je vedený výkon exekučného titulu.

6.            Žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie.

7.            Žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu z fondov Európskej únie.

8.            V prípade investície na nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob je žiadateľ povinný používať tieto sudy a nádoby najmenej tri roky odo dňa vyplatenia podpory.

9.            Žiadateľ o podporu na investície nesmie žiadať a prijímať na rovnakú investíciu inú podporu z verejných prostriedkov.

10.         Žiadateľ je povinný pri hospodárení s poskytnutými verejnými prostriedkami postupovať v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.

11.          Žiadateľ musí byť podnikateľom alebo združením podnikateľov v sektore vinárstva, organizáciou výrobcov uznanou v sektore vinárstva alebo medziodvetvovou organizáciou uznanou v sektore vinárstva.

12.          V prípade podnikov iných ako je kategória mikro, malých a stredných podnikov a ktoré majú menej ako 750 zamestnancov alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, sa výška podpory kráti na polovicu.

13.          Podporu na investície nemožno poskytnúť podnikom v ťažkostiach v zmysle Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE PODPORY

Podanie žiadosti o podporu na investície:

VÝŠKA PODPORY

Podporu na investície poskytne platobná agentúra vo výške:

max. 40 % oprávnených nákladov pre Bratislavský kraj,

max. 50 % oprávnených nákladov pre ostatné kraje, v závislosti od sídla resp. miesta realizácie investície.

Podpora sa vyplatí najneskôr do 12 mesiacov odo dňa podania platnej a úplnej žiadosti o platbu.

Hirdetés

Hirdetés

Olvasta már?
2022.08.02.

A kormány jóváhagyta az új uniós alapok beruházási tervét – 13 milliárd eurót fordítanak Szlovákia fejlesztésére

Veronika Remišová, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese, beruházási, regionális fejlesztési és informatizációs minisztere bejelentette hogy 13 milliárd euro érkezik…

2022.04.08.

Új uniós forrásokra vonatkozó stratégiai beruházási terv Szlovákiában

Új uniós forrásokra vonatkozó stratégiai beruházási terv Szlovákiában Elkészült az új uniós forrásokra vonatkozó stratégiai beruházási terv. Veronika…

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az egyes pályázatokról.

Please wait...

Köszönjük hogy feliratkozott

Legnépszerűbb pályázatok