HUF: 393.93 Ft

A pályázat fő célja, hogy vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújtson kulturális intézmények a COVID-19 járvánnyal szembeni ellenállóság megerősítése és az intézmény fenntarthatóságának érdekében. A minimális támogatási összeg, könyvtárak, csillagvizsgálók, planetáriumok esetében: 30 000 EUR, egyéb jogosult kulturális intézmények esetében: 50 000 EUR. A támogatás maximális összege 200 000 EUR.  A projektfinanszírozás aránya minimum 5%-ban önrész maximum 95% támogatási hozzájárulás. A kérvény beadásának határideje 2021 november 11. A pályázó fél jogi formája falu, város, Pozsony- vagy Kassa- városrésze, önálló megye (amely kulturális intézményt működtet), esetleg falu / város / városrész / önálló megye által fenntartott támogatói szervezet (amely kulturális intézményt üzemeltet). Engedélyezett projekttevékenységek: kulturális intézmény által kínált szolgáltatások minőségének javítása, kulturális intézmény higiéniai feltételeinek javítása. Projektmegvalósítás azon községek területén nem lehetséges, melyek lakosainak száma nem haladta meg az 1000 főt a 2019.12.31-i dátumhoz viszonyítva.

Bővebb információk az alábbi pályázati felhívásban találhatók.


Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19

Poskytovateľ:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí:

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 10.08.2021

Dátum uzavretia: 11.11.2021

Financovanie projektu:

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 14 850 600 EUR

Minimálna výška podpory: pre knižnice, hvezdárne alebo planetáriá: 30 000 EUR

pre ostatné oprávnené kultúrne inštitúcie: 50 000 EUR

Maximálna výška podpory: 200 000 EUR

Podmienka relevantného spôsobu financovania:

predfinancovanie a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

ŽiadateľPríspevok zo zdrojov IROP NFP (% z celkových oprávnených výdavkov)Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa (% z celkových oprávnených výdavkov)
subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, mesto, obec, mestská časť a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie) mimo režimu štátnej pomociMax. 95Min. 5
subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, mesto, obec, mestská časť a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie) podľa schémy štátnej pomocimiera finančnej medzery, avšak maximálne 95Min. 5

Miesto a spôsob doručenia ŽoNFP (Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku):

Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP Poskytovateľovi elektronicky.

Právna forma žiadateľa:

 1. obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice, samosprávny kraj, ktorý prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou / mestom / mestskou časťou / samosprávnym krajom, ktorá je kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkuje kultúrnu inštitúciu

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu:

Projekt realizovaný v rámci tejto výzvy musí obsahovať nasledovné hlavné aktivity:

 1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii
 2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu:

Realizácia aktivít projektu nesmie začať skôr ako 1. februára 2020 a nesmie byť ukončená neskôr ako 31. decembra 2023.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Oprávneným územím pre túto výzvu je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou území obcí, ktorých počet obyvateľov nepresahuje 1 000 podľa údajov k 31.12.2019.

Podmienky poskytnutia príspevku:

 • Kapacita kultúrnej inštitúcie musí byť využívaná minimálne na 80 % na kultúrne účely, resp. činnosti.
 • Žiadateľ nesmie byť evidovaný v EDES (Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia) ako vylúčená osoba alebo subjekt.
 • štatutárny orgán žiadateľa, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP nebola právoplatne odsúdená za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
 • Voči žiadateľovi nesmie byť vykonávaná exekúcia
 • Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach
 • Pomoc nie je možné poskytnúť žiadateľovi, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.
 • Žiadateľ musí mať schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu
 • Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu.
 • Žiadateľ musí spĺňať kvalitatívnu úroveň definovanú prostredníctvom hodnotiacich kritérií.
 • Žiadateľ musí spĺňať Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci.
 • Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny (podľa zákona o nelegálnej práci) počas obdobia 3 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP.
 • Žiadateľ musí mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje vydanie stavebného povolenia alebo iného povolenia na realizáciu stavby
 • Projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. (životné prostredie)
 • Projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP, musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia

Overovanie podmienok poskytnutia príspevku

1. Administratívne overenie

2. Odborné hodnotenie a výber

3. Opravné prostriedky (nepovinná časť konania).

Hirdetés

Hirdetés

Lejárt
Igényelhető támogatás:

30 000 € - 200 000 €

Támogatási intenzitás:

95%

Benyújtási határidő:

2021.11.11.

Csomagajánlatok
Standard
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés a legújabb pályázatokról
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség az elmúlt 1 év projektjeihez
30 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Kiemelt
Silver
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Igény esetén projektek keresése
 • Maximum 1 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció
60 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Gold
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Maximum 3 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció – 1 alkalommal
 • Személyes konzultáció – 1 alkalommal
120 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
+ BÓNUSZ
CORVIN Konzultáció
Személyes konzultáció
A személyes konzultáció során megnézzük vállalkozása hátterét, fejlesztési tervei alapján összesítjük és kiválasztjuk a lehetséges fejlődési pontokat, javaslatot teszünk támogatások igénybevételére, konkretizáljuk a pályázati lehetőségeket, a pályázati támogatás elnyerésének esélyességét, felvázoljuk a feladatokat és az adott pályázathoz kapcsolódó kötelezettségeket.
Összeg: Megegyezés alapján
Hasonló pályázatok
2022.10.17.

Új pályázati felhívást hidettek meg „ Interreg Duna Régió Program „ néven

1. fókusz: A megújuló energiaforrások részarányának növelése a Duna-régióban2. fókusz: A szén-dioxid-intenzitás csökkentése az energia- és a közlekedési…

2022.09.16.

ÚJ FELHÍVÁST HIRDETTEK MEG A FOLYAMATELLENŐRZÉS AUDITÁLÁSÁRA VONATKOZÓ UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA

A  Slovak Business Agency mint végrehajtó a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma mint a támogatás nyújtója nevében kihirdette a…

2022.08.18.

A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma új pályázati felhívást tett közzé a történelmi és műemléki védettségű középületek helyreállítását és ellenálló képességét támogató mechanizmusra vonatkozóan

A pályázatok benyújtásának kezdete: 2022.08.01.A felhívás benyújtásának határideje: 01.12.2024A projekt finanszírozása: - előfinanszírozás, - előlegfizetés, - visszatérítés, -…

2022.08.18.

Szlovák Vidékfejlesztési Program 2014-2022 keretében meghirdetett új pályázati felhívás

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások Alintézkedés: 8.5 - Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének…

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az egyes pályázatokról.

Please wait...

Köszönjük hogy feliratkozott