HUF: 393.93 Ft

A pályázat fő célja a hatékonyabb távhőrendszerek fejlesztése a hasznosítható hőigény alapján. A projekthez kért hozzájárulás maximális összege 2 500 000 EUR, melynek kifizetése történhet utófinanszírozással, előfinanszírozással vagy a két finanszírozási módszer kombinációjával. Az értékelési forduló záró dátuma 2021. október 31. Támogatható tevékenységek: a VUKVET készülék méréséhez és működésének vezérléséhez közvetlenül kapcsolódó szoftver vásárlása, új VUKVET berendezés építése / felszerelése, meglévő VUKVET létesítmények korszerűsítése, gépek, készülékek, berendezések, technológiák és szerszámok beszerzése, beleértve a berendezések beszerzését és telepítését, valamint a VUKVET berendezések első oktatását. A felhívásra jogosult pályázók mikro-, kis- és középvállalkozások, magán vagy jogi személyek, akiknek van legalább 36 hónapja hőenergiával kapcsolatos üzleti tevékenység folytatására vonatkozó engedélyük.

Bővebb információk az alábbi pályázati felhívásban találhatók.


Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Poskytovateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra v zastúpeníMinisterstva životného prostredia Slovenskej republiky

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti:

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie hodnotiaceho kola: 31.10.2021

Financovanie projektu:

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 20 000 000 EUR.

Minimálna výška žiadaného príspevku sa neustanovuje.

Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 2 500 000 EUR.

na 1 projekt- Max 15 mil. EUR (v zmysle čl. 4 ods. 1 písm. s) nariadenia o skupinových výnimkách)

Potenciálna voľná alokácia: 18 000 000 EUR

Podmienka relevantného spôsobu financovania:

refundácia

predfinancovanie

kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania

ŽiadateľZdroj financovania NFPVýška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP)Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %
Mikropodnik Malý podnik Stredný podnikEFRR5050
Veľký podnikEFRR4555

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.

Právna forma žiadateľa:

mikropodnik, malé a stredné podniky

a) fyzické alebo právnické osoby ktoré sú minimálne 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti

– výroby tepla alebo

– výroby a rozvodu tepla.

b) V prípade podnikov, ktoré vznikli splynutím, zlúčením alebo rozdelením, sa pre účely posúdenia doby držby povolenia podľa predchádzajúceho odseku započítava aj doba držby povolenia najdlhšie podnikajúcej zanikajúcej spoločnosti, ktorej imanie alebo jeho časť prešla na nástupnícku spoločnosť

Oprávnené výdavky projektu:

 1. Softvér: nákup softvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením prevádzky zariadenia VUKVET do výšky max. 10 % celkových oprávnených výdavkov
 1. Stavby

Stavebný dozor , stavebné práce bezprostredne súvisiace s:

– nevyhnutným zariadením staveniska – výstavbou/inštaláciou nových zariadení VUKVET,

– rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich zariadení na výrobu tepla alebo elektriny alebo KVET,

– modernizáciou existujúcich zariadení VUKVET,

– demontážou energetického zariadenia (v prípade rekonštrukcie/modernizácie existujúcich zariadení na výrobu tepla alebo elektriny alebo KVET),

– inštalovaním/osadením energetického zariadenia,

– realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha,

 1. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:

nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia zariadení VUKVET, ak nie sú obstarávané ako súčasť stavebných prác,

modernizácia strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ak ich modernizácia súvisí so zariadeniami VUKVET, ak nie je realizovaná ako súčasť stavebných prác.

Podmienky poskytnutia príspevku:

 • Maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov (max do 2023)
 • Zamestnávajú menej ako 250 osôb, a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR
 • Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP
 • minimálne 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti

výroby tepla alebo

výroby a rozvodu tepla.

 • Minimálne dve referenčné účtovné obdobia
 • žiadateľ má zabezpečené dostatočné vlastné alebo úverové zdroje minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a NFP.
 • obec/vyšší územný celok, musí mať schválený program rozvoja obce/spoločný program rozvoja obcí/program rozvoja vyššieho územného celku (Podmienka sa vzťahuje iba na obce a vyššie územné celky)
 • Žiadateľ musí byť ekonomicky aktívny
 • Pomer tržieb k celkovým aktívam, Pomer celkových aktív k výške celkových oprávnených výdavkov žiadateľa- . Minimálne akceptovaná hodnota ukazovateľa je stanovená na úrovni 0,3.
 • Podporené budú iba projekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení KVET, ktoré slúžia prioritne na pokrytie dopytu po využiteľnom teple v systémoch centralizovaného zásobovania teplom.
 • Výstavba zariadení na báze uhlia nebude podporená.
 • Pri projektoch zariadení spaľujúcich biomasu alebo bioplyn budú podporené výlučne technológie kombinovanej výroby bez spaľovacích zariadení

VÚ KVET – vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla

V zmysle § 2 ods. 2 písm. b) bod 1 a 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby:

b) kombinovanou výrobou technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba

1. elektriny a tepla,

2. mechanickej energie a tepla,

3. mechanickej energie, tepla a elektriny,…

Prílohy a potrebné dokumenty:

Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, pričom v prípade predloženia:

 • povolenia na realizáciu projektu musí toto nadobudnúť právoplatnosť pred termínom predloženia ŽoNFP;
 • oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky k uskutočneniu drobnej stavby podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona musí byť vydané pred termínom predloženia ŽoNFP;
 • vyjadrenia miestne príslušného stavebného úradu, že predmet projektu nepodlieha stavebnému povoleniu ani ohláseniu drobnej stavby musí byť toto predložené riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.
 • právoplatné stavebné povolenie
 • právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby
 • prípade realizácie drobnej stavby ohlásenie drobnej stavby zaslané žiadateľom na stavebný úrad a oznámenie stavebného úradu k ohláseniu uskutočnenia stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • vyjadrenie miestne príslušného stavebného úradu, že predmet projektu nepodlieha stavebnému povoleniu ani ohláseniu drobnej stavby a ak relevantné aj
 • iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu oprávnenej aktivity projektu.
 • V rámci tejto výzvy SO overuje hospodárnosť výdavkov ŽoNFP prostredníctvom nasledujúcich postupov, ktoré pomáhajú získať primerané uistenie o hospodárnosti a efektívnosti výdavkov, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie NFP:
  – percentuálne limity;
  – prieskum trhu;
  – zrealizované verejné obstarávanie;
  – stavebný rozpočet vypracovaný oprávnenou osobou;
  – znalecký alebo odborný posudok.

VO

 • Prijímateľ si vyberá postup VO s ohľadom na splnenie zákonom stanovených podmienok a s ohľadom na špecifikum konkrétnej zákazy a iných podstatných okolností.
 • Upozorňujeme prijímateľa na povinnosť zasielania oznámenia o výsledku VO (§22 ods. 3 ZVO) po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody do 12 pracovných dní.
 • Prijímateľ predloží dokumentáciu a SO vykoná príslušnú kontrolu vzhľadom na stav, v akom sa VO nachádza v momente po podpise zmluvy o NFP.
 • Žiadateľ preukazuje splnenie uvedenej podmienky prostredníctvom energetického auditu, ktorý bude povinnou prílohou ŽoNFP.
 • s cieľom zvýšenia podielu elektriny a tepla vyrobeného vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla, zníženia energetickej náročnosti v podnikoch, zvýšenia počtu účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom a zníženia spotreby primárnych energetických zdrojov pri výrobe elektriny a tepla. Využívanie vysokoúčinnej kombinovanej výroby v podnikoch sa podporí ako súčasť implementácie opatrení z energetických auditov.

Prílohy:

 • Test podniku v ťažkostiach (ak relevantné)
 • Účtovná závierka za referenčné účtovné obdobie
 • Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa
 • Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie (ak relevantné)
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov/Výpis z registra trestov
 • Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
 • Ukazovatele finančnej situácie žiadateľ
 • Energetický audit
 • Projektová dokumentácia (ak relevantné)
 • Povolenie na realizáciu projektu
 • Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov
 • Technické a environmentálne ukazovatele
  • Podklad k stanoveniu investičných výdavkov
 • Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP
 • Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (ak relevantné)
Hirdetés

Hirdetés

Lejárt
Igényelhető támogatás:

max. 2 500 000 €

Benyújtási határidő:

2021.10.31.

Csomagajánlatok
Standard
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés a legújabb pályázatokról
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség az elmúlt 1 év projektjeihez
30 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Kiemelt
Silver
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Igény esetén projektek keresése
 • Maximum 1 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció
60 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Gold
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Maximum 3 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció – 1 alkalommal
 • Személyes konzultáció – 1 alkalommal
120 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
+ BÓNUSZ
CORVIN Konzultáció
Személyes konzultáció
A személyes konzultáció során megnézzük vállalkozása hátterét, fejlesztési tervei alapján összesítjük és kiválasztjuk a lehetséges fejlődési pontokat, javaslatot teszünk támogatások igénybevételére, konkretizáljuk a pályázati lehetőségeket, a pályázati támogatás elnyerésének esélyességét, felvázoljuk a feladatokat és az adott pályázathoz kapcsolódó kötelezettségeket.
Összeg: Megegyezés alapján
Hasonló pályázatok
2022.10.17.

Új pályázati felhívást hidettek meg „ Interreg Duna Régió Program „ néven

1. fókusz: A megújuló energiaforrások részarányának növelése a Duna-régióban2. fókusz: A szén-dioxid-intenzitás csökkentése az energia- és a közlekedési…

2022.09.16.

ÚJ FELHÍVÁST HIRDETTEK MEG A FOLYAMATELLENŐRZÉS AUDITÁLÁSÁRA VONATKOZÓ UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA

A  Slovak Business Agency mint végrehajtó a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma mint a támogatás nyújtója nevében kihirdette a…

2022.08.18.

A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma új pályázati felhívást tett közzé a történelmi és műemléki védettségű középületek helyreállítását és ellenálló képességét támogató mechanizmusra vonatkozóan

A pályázatok benyújtásának kezdete: 2022.08.01.A felhívás benyújtásának határideje: 01.12.2024A projekt finanszírozása: - előfinanszírozás, - előlegfizetés, - visszatérítés, -…

2022.08.18.

Szlovák Vidékfejlesztési Program 2014-2022 keretében meghirdetett új pályázati felhívás

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások Alintézkedés: 8.5 - Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének…

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az egyes pályázatokról.

Please wait...

Köszönjük hogy feliratkozott